Peer mediation

Peer mediation of leerlingbemiddeling heeft al een lange geschiedenis.  De eerste Nederlandse variant: De Vreedzame School is met name bekend.
In Nederland is helaas nog geen grootschalig onderzoek gedaan naar de effecten van leerlingbemiddeling, in het buitenland wel. Hieruit kwam naar voren dat dergelijke programma’s leiden tot:

 • Betere kennis over conflicten bij de leerlingen
 • Toegenomen vaardigheden om met conflicten om te gaan
 • Een verbetering van de sfeer op school
 • Afname van negatief gedrag en disciplinaire maatregelen
   

Peer mediation is in alle soorten onderwijs toe te passen van basisschool tot universiteit maar er is wel een aantal voorwaarden voor succes. Dat zijn:

 • Inbedding in de cultuur
 • Een schoolbrede aanpak
 • Een stimulerende rol van de schoolleiding
 • Draagvlak onder docenten
 • Het betrekken van de omgeving zoals ouders, wijk en gemeente
   

Wil je het begrip leerlingbemiddeling breder trekken dan is het idee hierachter ook zeker toepasbaar op bijvoorbeeld de aanpak van pesten; het Nederlands Jeugdinstituut concludeerde op basis van het onderzoek naar de effectiviteit van antipestprogramma’s dat interventies gericht op het individu- het vergroten van het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van het slachtoffer- niet werken en soms zelfs een negatief effect hebben.
Een belangrijk werkbaar mechanisme lijkt te zijn de ondersteuning door leeftijdgenoten: het betrekken van leerlingen bij het bestrijden van pesten, zoals bij leerlingbemiddeling het geval is.

Varianten van peer mediation:

De leerlingvariant, een groep leerlingen wordt getraind tot bemiddelaar samen met een of twee docenten.
De docentenvariant, alle docenten krijgen mediationtraining en de leerlingen les in conflictoplossing, waarna aparte leerlingbemiddelaars worden opgeleid die kunnen bemiddelen bij conflicten.
De schoolvariant, waarbij sprake is van een langdurig  schoolbreed en systematisch implementatietraject en inbedding van leerlingbemiddeling past in een bredere doelstelling: die van de sociale competentie en burgerschapsvorming, middels een lesprogramma voor de leerlingen waarin conflictbemiddeling is opgenomen en training van de leerkrachten in het toepassen en voorleven van principes.

Bent u geïnteresseerd om leerlingbemiddelaars in te gaan zetten op uw school?
Bel of mail mij voor een vrijblijvend gesprek om te kijken of ik u hierbij kan helpen.

Bron: tijdschrift conflicthantering nummer 2,2017